Regulamin

REGULAMIN MorisClean

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki wykonania usług prania dywanów oraz innych usług dodatkowych zawartych w ofercie.
2. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 537 307 300, 533 955 455.

II.WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie wszelkich niezbędnych informacji zgodnie z zadawanymi pytaniami osoby przyjmującej zamówienie.

2. Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem 537 307 300 lub 533 955 455 od poniedziałku do piątku od 7;00 do 17;00 (w dni pracujące) lub drogą internetową.

3. MorisClean przyjmuje do wykonania wyżej wymienione zlecenie i zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu i dyspozycjom klienta według określonego cennika.

4. Morisclean nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia dywanów w trakcie wykonywania usługi, powstałe z powodu ukrytych wad dostarczanych przedmiotów usługi.

5.W zakres prania tapicerki meblowej nie wchodzi: czyszczenie elementów drewnianych w takich jak; płozy, oparcia, oparcia, poręcze, nóżki i skrzynie na pościel.

6. Dywany z wiskozy nowe (sztuczny jedwab) na skutek czyszczenia mogą zmienić strukturę runa ( zmiana odcienia, zesztywnienie włosa).

7. Niemożliwe jest całkowite usunięcie: plam z silnych barwników (kawa, herbata, coca-cola, tusze, itp.), plam z klejów i substancji lepkich, przebarwień powstałych od naturalnego drewna i bejc, plam z moczu oraz jego zapachu, niektórych plam tłustych i niewiadomego pochodzenia, odbarwień.

8. Frędzle przy dywanach i chodnikach mogą zżółknąć.

9. W miejscu intensywnego użytkowania frędzle ulegają zniszczeniu.

10. Kilimy (bardzo cienkie dywany) mogą stracić kształty i wymiary.

11. Dywany i chodniki wełniane czyszczone po raz pierwszy mogą ulec niewielkiemu skurczeniu.

12. Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach będące wynikiem uszkodzeń runa.

13. MorisClean zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku zamówienia prania dywanu co, do którego jest obawa zniszczenia podczas procesu prania.

14. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga telefoniczną, dzwoniąc pod numer 537 307 300 lub 533 955 455.

15. Wszystkie ceny podawane na stronie www.morisclean.pl są cenami netto.

III. ODBIÓR I DOSTAWA DYWANÓW

1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wynosi nie więcej niż 5 dni roboczych od dnia odbioru zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji może się wydłużyć o czym poinformujemy telefonicznie.

2. Dywany odbierane i dostarczane są transportem firmy Morisclean lub można dostarczyć samemu do siedziby firmy MorisClean ul.Batalionów chłopskich 74 22-500 Hrubieszów.

3. Koszty odbioru i dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający.

4. Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru. Reklamacje dotyczące przedmiotu usługi przyjmowane są od chwili odbioru do 24 godzin włącznie jeśli chodzi o dywany i 72 godziny jeśli chodzi o pranie tapicerki meblowej lub samochodowej.

5. Termin wykonywanej usługi (prania dywanów) nie powinien przekroczyć 5 dni a termin prania tapicerki meblowej ustala się indywidualnie.

6. W przypadku nie odebrania przez klienta przedmiotu usługi w przeciągu 1 roku od daty wystawienia kwitu zlecenia, przedmiot usługi zostaje zutylizowany.

7. W przypadku powstania sporu między klientem a MorisClean na skutek uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest paragon zakupu lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Złożenie zamówienia oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.

9. Właściciel MorisClean może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.

10. MorisClean może odmówić wykonania zlecenia w przypadku gdy zleceniodawca jest pod wpływem alkoholu lub niestosownie zachowuje się wobec pracowników.

IV. REKLAMACJE

1. Wszystkie wykonywane usługi objęte są gwarancja.

2. Reklamowany przedmiot usługi odbierany jest na koszt MorisClean.

3. Do reklamowanego przedmiotu należy dołączyć rachunek zakupu oraz opis wady reklamowanej usługi. Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

V.INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. MorisClean z siedzibą w Hrubieszowies jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.

MorisClean wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

– realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych z klientami

– realizacji transakcji handlowych

– realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów

– przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności: sprzedaży
premiowych, konkursów, promocji, akcji informacyjnych

– wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych
i handlowych, newsletterów, związanych z produktami i usługami oferowanymi
przez MorisClean

– kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów
wywołujących w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami
i usługami oferowanymi przez MorisClean.

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

– uniemożliwi realizację transakcji handlowych

– uniemożliwi wykonanie realizacji usług

– uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na
zasadach wskazanych w niniejszej informacji – w przypadku kontaktu za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów
wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
(w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS.)

 Komu możemy przekazać dane osobowe zleceniodawcy

– Dane zleceniodawcy możemy przekazywać naszym pracownikom i                   współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc                   wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.

2. Po zrealizowanej usłudze dane klientów indywidualnych będą przechowywane przez rok czasu.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby MorisClean.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin promocji 2 -50% 

1. Promocja trwa od 26.01.2020r. do 31.01.2020r. , zamówienia realizujemy do               15.02.2020r.

2. Oddając dwa lub więcej dywanów jedna sztuka będzie uprana z rabatem -50%.

3. Promocją objęty będzie dywan o najmniejszej powierzchni.

4. Rabat będzie naliczony w chwili oddania dywanów klientowi.

5. MorisClean ma prawo w każdej chwili przerwać obowiązywanie promocji bez podania przyczyny.