Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

Jesienne porządki z MorisClean”

 

 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę MorisClean Krzysztof Nowosad, z siedziba na ul. Polna 16 /14 22-500 Hrubieszów, organizowanego w ramach konkursu prowadzonego na www.facebook.com/morisclean/

 

1.2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

1.3. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:

1)Konkurs – konkurs „Jesienne porządki z MorisClean” organizowany przez MorisClean ;

2) Zadanie konkursowe – zadanie, którego wypełnienie warunkuje udział w Konkursie;

3)Użytkownik – osoba  spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie;

4) MorisClean – Organizator: firmę MorisClean Krzysztof Nowosad, ul. Polna 16/14 22-500 Hrubieszów, 537 307 300

 

1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 28.10.2016 do 09.11.2016 do godziny .23.59.Publikacja wyniku nastąpi do 10.11.2016.

 

1.5. MorisClean zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu, jeżeli nie jest możliwe dalsze jego prowadzenie zgodnie z wymogami zasadności i rzetelności. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o tym fakcie na stronie www.facebook.com/morisclean/

 

1.6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania określonego w poście konkursowym na fan page https://www.facebook.com/morisclean/
1.7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie dla celów niniejszego konkursu w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem, przekazania nagrody.

1.9. Po przekazaniu nagrody zwycięzcy konkursu dane osobowe Uczestnika zostaną trwale usunięte , nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.

1.10. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych : imię i nazwisko, adres do korespondencji,adres e-mail.

1.11. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

 

1.12. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na publikowanie nadesłanej przez siebie pracy.

1.13.Poprzez przesłanie Zadania konkursowego Uczestnik  Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego zadania konkursowego oraz że przesłane zadanie konkursowe nie narusza praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do w/w zadania konkursowego.  W przypadku skierowania przez osobę trzecią roszczeń związanych z przesłanym na konkurs zadaniem ,Uczestnik jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody.

1.14 Obie strony zachowują prawo do wykorzystywania nadesłanych przez uczestników konkursu prackonkursowych w swoich celach reklamowo-promocyjnych.

 

1.15. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany, czy wspierany przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

 

1.16. Facebook,Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 

 

§2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 

2.1. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym umieścić odpowiedz na pytanie zamieszczone na profilu

 

2.2. Poprzez przystąpienie do konkursu, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2.3. Udział w konkursie jest bezpłatny i nieobowiązkowy. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne,mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 13 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni (od 13 rokużycia) mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych.

2.4. Pracownicy firmy jak również inne osoby bezpośrednio lub pośrednio związane z organizacją konkursu nie mogą w nim uczestniczyć.

 

2.5. Uczestnicy podający nieprawdziwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszający do udziału inne osoby,nie otrzymają nagrody. W przypadku wielokrotnej rejestracji przez tę sama osobę uwzględniona zostanie tylko pierwsza rejestracja danego Uczestnika.

2.6. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w

niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do

nagrody w Konkursie.

 

2.7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców, Uczestnik wyraża zgodę na

opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Konkursu na stronie Konkursu lub/i na stronie www.morisclean.pl

 

 

 

 

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU

 

 

3.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu

Konkursu,Organizator powoła komisje konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”) w 2 osobowym

składzie.

 

3.2. Szczegółowe informacje o zasadach udziału w Konkursie i jego przebiegu, przekazuje się uczestnikom w poście umieszczonym na fan page’u www.facebook.com/morisclean/  oraz w niniejszym regulaminie.


3.3.
Każdy z Uczestników ma prawo do podjęcia tylko jednej próby udziału w Konkursie.
3.4. Uczestnikowi udostępniającemu dane, o których mowa wpunkcie 2.1 przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia.
3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem

których Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator

kontaktuje się z Uczestnikami , możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego

Facebook.com lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook.com, a także

za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w

świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu.


3.6.
Uczestnicy konkursu podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans w konkursie lub osoby kopiujące i wykorzystujące prace lub wizerunek osób trzecich w szczególności w celu określonym powyżej będą automatycznie usuwani z udziału w konkursie a ich dane blokowane we wszelkich przyszłych przedsięwzięciach konkursowych lub promocyjnych organizatora.
3.7. W konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłącznie osób trzecich.

3.8. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 


§ 4. NAGRODY

4.1. Każdy z Uczestników ma prawo wygrać tylko jedną nagrodę.

4.2. Opisy nagrody, wybranej przez MorisClean, znajdują się na stronie https://www.facebook.com/morisclean/ poświęconej udziałowi w Konkursie. Nagród niemożna wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.


4.3.
Nagroda: Usługa wyprania dywany

 

4.4. Dokładny opis nagrody i ich realizacji zawiera załącznik nr 1.

4.5. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie internetowej https://www.facebook.com/morisclean/nie później niż 10.11.2016
4.6. Laureaci zobowiązani są, w ciągu 5 (pięciu)dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do grona Laureatów Konkursu, wysłać na morisclean@op.pl wiadomość e-mail zawierająca następujące dane:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestników/Laureatów na podstawie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Skany dokumentu należy przesłać drogą mailową w ciągu 2 dni kalendarzowych od kontaktu ze strony Organizatora.

 

4.8. Organizator Konkursu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie Nagrody
w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych przez Laureata, podaniadanych

nieprawdziwych lub niepełnych w sposób uniemożliwiających przekazanie Laureatowi Nagrody.
W takim przypadku Nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.

 

4.9. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, MorisClean przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatkuobciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,1111%wartości nagrody rzeczowej, przeznaczoną na zapłatę podatku od tej nagrodyrzeczowej i dodatkowej nagrody pieniężnej. Przed wydaniem takich nagród MorisClean pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie zprzepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku zdodatkową nagrodą pieniężną, o której mowa powyżej.

§ 4.1 Anulowanie nagród

4.1.1.  Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się okoliczności, w wyniku którego odpadnie podstawa przyznania nagród(otrzymanie dowodu oszustwa w Konkursie itp.) dany Uczestnik Konkursu tracina grodę.  Informacja o zmianie Laureata pojawi się na stronie poświęconej Konkursowi. Anulowanie nagrody może nastąpić do 7 dni roboczych.

 

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres https://www.facebook.com/morisclean/Przyjmowanie reklamacji jednak następuje nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni oddnia zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacja zgłoszona przez Uczestnika po upływie tego terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.

 

5.2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.

 

5.3. W temacie wiadomości należy dodać dopisek„Reklamacja, konkurs „Jeienne porządki z MorisClean”.

 

5.4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko,dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.

5.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty doręczenia wiadomości. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie danej reklamacji

jest ostateczna i wiążąca. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana Uczestnikowi e-mailem

wysłanym na adres podany w reklamacji.

 

5.6. Decyzja Komisji Konkursowej nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia

Uczestników z Konkursu.

6.2. Decyzje Komisji o których mowa w ust.6.1. powyżej mogą zapaść w szczególności w przypadku

naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub podejmowania przez

Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają lub mogą wpłynąć na przebieg Konkursu,

są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub wpływają lub mogą wpłynąć niekorzystanie na wizerunek

Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszyć interesy lub prawa innych Uczestników

Konkursu.

 

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do konywania zmian w niniejszym Regulaminie trakcie trwania konkursu bez podawania przyczyny, jak również przerwania lub przedłużenia Konkursu.

 

 

ZałącznikNr 1
do regulaminu konkursowego „Jesienne porządki z TAKO”.
1. Opis Nagród w ramach Konkursu „Jesienne porządki z MorisCean”.

1.1. Przyznawanie nagrody w ramach Konkursu, który odbył się w dniach od 28.10.2016 do 10.11.2016.

1.2. Termin realizacji:
a) Nagroda- usługa prania dywanu zostanie zrealizowana przez Organizatora Konkursu w przeciągu 14 dni roboczych po terminie rozpatrywania ewentualnych reklamacji.